Vedtægter for Centerråd
VEDTÆGTER

    

 

STANDARDVEDTÆGT

 

For

 

CENTERRÅD PÅ AKTIVITETSCENTRE INDEN FOR ÆLDREOMRÅDET

ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN I AALBORG.

 

    

Med det formål at sikre brugerindflydelse på aktivitetstilbudene i ældreområderne i Aalborg Kommune er der udarbejdet standardvedtægt for centerråd.

 

Den enkelte centerråd kan – efter ønske og behov – udarbejde lokale vedtægter med udgangspunkt i denne standardvedtægt.


 

Standardvedtægt for centerrådene i Aalborg Kommune

 

 

1. Centerrådets virke.

 

1.1         Der vælges et centerråd for hvert aktivitetscenter. Der kan dog også oprettes et fællesråd for flere aktivitetscentre i ældreområdet, såfremt brugerne ønsker det. Oprettelse af et fællesråd skal godkendes af lokalrådet.

 

1.2         Centerrådet bistår Ældre-handicapforvaltningen med at planlægge og udvikle kommunens tilbud og foranstaltninger for aktivitetscentrene for alders- og førtidspensionister samt efterlønsmodtagere.

 

1.3         Centerrådet hører organisatorisk under ældreområdets trænings- og aktivitetsleder, og skal være rådgivende for denne ved formidling af ønsker og synspunkter fra brugere og borgere i ældreområdet. Det gælder både de enkelte typer af aktivitetstilbud, prioriteringen og ressourcefordelingen mellem disse.

 

1.4         Centerrådet medvirker i udarbejdelsen af 
               aktivitetscentrenes øvrige tilbud.

 

1.5         Centerrådet er ansvarlig for, at der tilrettelægges og afvikles aktiviteter, der henvender sig bredt til det enkelte centers brugere.

 

1.6         Centerrådet medvirker til at orientere borgerne om aktivitetscentrenes forskellige tilbud samt centerrådets arbejde.

 

Endvidere skal centerrådet fremme samarbejdet til brugere og øvrige centerråd i ældreområdet, lokalrådet, ældreområdets medarbejdere og Ældre-handicapforvaltningen i øvrigt. Desuden skal centerrådet medvirke til at fremme samarbejdet til støtteforeninger og beslægtede frivillige organisationer i området.

 

2. Centerrådets indflydelse.

 

2.1         Centerrådet skal høres i alle forhold med virkning for det enkelte aktivitetscenter. Centerrådet kan desuden på eget initiativ udtale sig og stille forslag om ethvert emne af interesse for brugerne.

 

2.2         Centerrådet medvirker i beslutninger om anvendelse af aktivitetscenteret ressourcer, herunder økonomi, lokaler og faciliteter.

 

2.3         Centerrådet har ikke indflydelse på ansættelse og 
               afskedigelse af medarbejdere-
               Lederen af trænings- og aktivitetsområdet kan 
               beslutte  at høre / inddrage centerrådet ved ansættelse 
               af nye medarbejdere.  
Brugerstyrede aktivitetscentre.

Der tilstræbes høj grad af brugerstyring på det enkelte aktivitetscenter.

 

Det enkelte centerråd varetager selvstændigt aktivitetsstyring i området, samt omsorg og aktivering, for de brugere, der ikke har behov for hjælp fra aktivitetscenterets personale. Det enkelte centerråd tildeles efter ønske økonomiske midler for et år ad gangen, som rådet kan disponere over.

 

Det lokale centerråd inddrages i forbindelse med planlægning og afvikling af aktiviteter for områdets svage brugere.

 

Der udarbejdes en samarbejdsaftale, som konkretiserer forhold vedrørende økonomi, budget, kassefunktion, brug af lokaler samt forhold vedrørende aktivitetscenterets målgruppe og samarbejdet med lokalområdets medarbejdere.

 

Selvejende institutioner.

Bestyrelsen for selvejende institutioner er, såfremt institutionen har eget aktivitetscenter, forpligtet til at sikre, at der tages initiativer til at etablere centerråd. Centerrådet skal arbejde ud fra de overordnede vedtægter for centerråd på aktivitetscentrene.

 

 

3. Sammensætning af centerråd.

 

3.1         Centerrådet består af 3, 5, 7 eller 9 medlemmer samt centrets ansvarlige leder og/eller en personalerepræsentant.

Til centerrådet vælges der et antal suppleanter samt revisor og revisorsuppleanter.

 

3.2         Valgbare er aktivitetscentrets brugere, uanset i hvilket ældreområde pågældende er bosiddende. Det bør tilstræbes, at mere end halvdelen af centerrådets medlemmer bor i det ældreområde, hvor aktivitetscenteret er beliggende.

 

3.3         Centerrådet kan nedsætte underudvalg i det omfang, det skønnes nødvendigt. Medlemmer til underudvalg kan rekrutteres frit blandt aktivitetscenterets brugere.

 

 

4. Valg til centerråd.

 

4.1         Valgbare og stemmeberettigede er alle modtagere af hjemmepleje, pensionister, efterlønsmodtagere og andre særligt interesserede i ældreområdet.

 

4.2         Valgperioden er 2 år.

 

4.3         Valget finder sted på centerrådets generalforsamling i 1. kvartal hvert år. Det nye centerråd tiltræder straks. I lige år er halvdelen minus en på valg. I ulige år er halvdelen plus en på valg. Genvalg kan finde sted. Selve tilrettelæggelsen af foranstaltninger, herunder information i forbindelse med valget foregår i det enkelte aktivitetscenter og organiseres af centerrådet i samarbejde med centrets ansvarlige leder.

Centerrådet konstituerer sig selv. Dog kan valg til formands- og /eller kassererposten foretages direkte på generalforsamlingen.

 

4.4                Centerrådet fastsætter tidspunkt for 
                      generalforsamlingen. 
                      Valget afgøres ved skriftlig afstemning.

 

 

5 Centerrådsmøder.

 

5.1         Formanden indkalder til møde mindst én gang i kvartalet, herudover kan der afholdes møde efter behov, hvis mindst 2 centerrådsmedlemmer eller ansvarlig leder ønsker det.

 

5.2         Stemmeret har alle centerrådsmedlemmer – undtaget herfra er centrets ansvarlige leder og medarbejderrepræsentanten.

 

5.3         Centerrådet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af rådets brugerrepræsentanter er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende (målet er dog at opnå enighed ved dialog).

 

5.4         Der udarbejdes normalt skriftligt referat efter hvert 
               centermøde. 
               Referatet sendes til områdechefen.

 

5.5         Særlige sagkyndige og relevante samarbejdspartnere kan efter centerrådets ønsker/behov deltage.

 

 

6. Centerrådets økonomi.

 

6.1         Centerrådet kan beslutte at oprette en brugerkasse. Brugerkassen er Ældre- handicapforvaltningen uvedkommende, og må ikke opbevares på centeret.

 

6.2         Såfremt et centerråd opretter brugerkasse, skal der udarbejdes vedtægter for denne.

Disse vedtægter skal beskrive:

·         målsætninger for brugerkassen

·         hvem er ansvarlig for brugerkassen

·         regler for administration af kassens midler

·         indtægtsmuligheder for brugerkassen

·         hvad midlerne skal bruges til, hvis brugerkassen nedlægges.

 

 

7. Vedtægter.

 

7.1         Gældende vedtægter kan altid tages op til drøftelse. Ændringer af vedtægter skal godkendes af Ældrechefen, hvis de fraviger fra denne standardvedtægt. 

          Vedtægter for Brugerkassen: 

§ 1   Brugerkassen i Hou Centerråd har hjemsted i Hou, 9370 Hals, Aalborg Kommune.
§ 2     Brugerkassen er oprettet under henvisning til standardvedtægt for Centerråd i Aalborg kommune § 6.1. og 6.2, og er derved Ældre-Handicapforvaltningen uvedkommende.
§ 3     Brugerkassens målsætning er at medvirke til aktiviteter, til fordel for Hou Centerråd, samt være økonomisk opbakning for Centerrådet.
§ 4     Ansvarlig for Brugerkassen er den til enhver tid valgte Centerrådsformand. Fuldmagt til at disponere over Brugerkassens midler kan meddeles andre valgte Centerrådsmedlemmer, efter godkendelse af det samlede Centerråd.
§ 5     Økonomiske dispositioner foretages efter den til enhver tid gældende forretningsorden for Hou Centerråd.
§6     Brugerkassen og Centerrådet laver diverse aktiviteter og arrangementer, hvorfra et eventuelt overskud indgår i Brugerkassen, ligesom et underskud dækkes af Brugerkassen.                                                                                                                  
§ 7     Brugerkassen revideres, i forbindelse med Centerrådets samlede regnskab, af 2 valgte revisorer, inden regnskabet forelægges til godkendelse på Centerrådets årlige generalforsamling, hvortil alle modtagere af hjemmepleje, pensionister, efterlønsmodtagere og andre særligt interesserede i ældreområdet har stemmeret og er valgbare.
 
§ 8     Hvis Brugerkassen nedlægges, skal eventuelle overskydende midler anvendes til almennyttige velgørende formål, efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget af Hou Centerråd den 18. november 2010.


Nils Vinther                          Elly Jensen                         


Peer Mark Jensen                  
Kjeld Hansen                       Lene W. Hansen                   Kirsten Andersen

    


Poul Hansen


		
				
						 
				
		

§ 1     

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.12 | 21:16

Hvor hyggeligt med denne juleside !
Det er da lige til at blive i godt Julehumør a`

...
17.11 | 10:33
Arrangementer har modtaget 6
02.03 | 10:31
Forside har modtaget 11
16.05 | 09:28
Hvem er vi ? har modtaget 4
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE